Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Algemene voorwaarden

Heembadweg 5

9561 CZ Ter Apel


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen/vervaardigen van zaken, het opstellen van documenten, het verrichten van analyses en inspecties (audits) en/of overige werkzaamheden van Laboratorium Ofichem B.V., Ofichem B.V. en/of Ofipharma B.V. allen gevestigd te Ter Apel, hierna te noemen “Ofichem”.

2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Ofichem, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte/tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen of vervaardigen van (maatwerk)zaken, het verrichten van analyses en/of het uitvoeren van inspecties/audits.

6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de door Ofichem uit het assortiment te leveren zaken, met name “active pharmaceutical ingrediënts” (APIs) als zaken die zij in opdracht ontwikkelt/vervaardigt voor de wederpartij, tenzij uit een bepaling volgt dat deze alleen ziet op laatstgenoemde categorie.

7. Onder “materialen” wordt verstaan: de door Ofichem bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen, halffabricaten, grondstoffen, bestanddelen e.d.

8. Onder “documenten” wordt verstaan: door Ofichem en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, rapporten, formules e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Ofichem en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten en/of na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag Ofichem dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht Ofichem niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken of prestaties tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Ofichem de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.

4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5. Getoonde en/of verstrekte monsters en/of voorbeelden van documenten en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Ofichem zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. De verstrekte monsters en voorbeelden blijven eigendom van Ofichem en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Ofichem geretourneerd.

7. Ofichem mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

8. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij het aanbod geleverde documenten aan Ofichem

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Ofichem heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Ofichem schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Ofichem is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Ofichem - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, voert Ofichem een overeengekomen opdracht uit tegen een overeengekomen vast honorarium.

2. Ofichem mag dit vaste honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Ofichem en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de opdracht uit te voeren tegen het overeengekomen honorarium.

3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Ofichem de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Ofichem bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Ofichem een toeslag berekenen over het vaste tarief.

6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, reis- en verblijfskosten, administratiekosten, handlingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

7. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Ofichem (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde

materialen, mag Ofichem de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als Ofichem dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder alle informatie met betrekking tot de te analyseren zaken of te inspecteren productielocaties) tijdig en op de door Ofichem gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

b. tijdig en in de gewenste hoeveelheid kan beschikken over de te analyseren zaken;

c. eventuele door de wederpartij aan Ofichem verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Ofichem voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. Ofichem behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ofichem bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Indien deze informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt Ofichem de informatie conform deze wet en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet. Ofichem is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ofichem of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan Ofichem verstrekte informatie.

4. Door Ofichem uit het assortiment geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van Ofichem of diens toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. De wederpartij mag de van Ofichem of diens toeleverancier afkomstige verpakking alleen verhandelen of in het economisch verkeer brengen met de oorspronkelijke inhoud die door Ofichem aan hem is geleverd.

5. Tenzij anders overeengekomen, verbeurt de wederpartij bij overtreding van het in het voorgaande lid bepaalde aan Ofichem een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding. Dit laat onverlet het recht van Ofichem om een volledige schadevergoeding vorderen.

6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Ofichem de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Ofichem niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Ofichem niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Ofichem haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Ofichem alle voor de levering/uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van

de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.

3. Ofichem mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.

4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of het magazijn van Ofichem verlaten of Ofichem aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

5. Het risico voor de te leveren documenten gaat over op de wederpartij op het moment dat deze documenten feitelijk aan hem ter beschikking staan.

6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Ofichem te bepalen wijze. Ofichem is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Ofichem deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Ofichem dan binnen een door Ofichem gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.

8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Ter beperking van haar schade mag Ofichem de zaken aan derden verkopen. Als Ofichem er niet in slaagt de zaken (tijdig) te verkopen, mag zij deze vernietigen. Bij verkoop of vernietiging mag Ofichem de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Ofichem en/of het recht van Ofichem alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de opdracht of levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. Ofichem niet tijdig alle noodzakelijke informatie of te analyseren zaken van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Ofichem niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Ofichem recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien een opdracht in fasen wordt uitgevoerd, mag Ofichem de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Ofichem spant zich in een overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Ofichem de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

4. Ofichem voert de opdracht/leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Ofichem volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

5. Ofichem wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten en zaken;

b. voorgeschreven werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Ofichem en zij hiermee bekend is of kan zijn.

6. Ofichem wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. Ofichem informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in een overeengekomen opdracht;

b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Ofichem eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Ofichem in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

8. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Ofichem aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Ofichem kenbaar. Indien nodig, past Ofichem het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Ofichem kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.

9. Indien partijen overeenkomen dat Ofichem proefmonsters van de in opdracht te vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, controleert de wederpartij ook deze proefmonsters steeds zorgvuldig en maakt hij zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Ofichem kenbaar. Ofichem kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmonster ondertekend.

10. Indien Ofichem al goedgekeurde documenten of proefmonsters moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Ofichem de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

11. Inspectiewerkzaamheden (audits) van productielocaties van (toe)leveranciers zijn gebaseerd op visuele waarnemingen van de - onder normale omstandigheden en veilig - bereikbare ruimtes van de productielocatie van de (toe)leverancier en controle van de schriftelijke vastleggingen van de productieprocessen met vastlegging van de daarbij eventueel geconstateerde tekortkomingen en overige bevindingen.

12. Een inspectie is altijd slechts een momentopname en gerelateerd aan het moment van inspectie.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Ofichem en de wederpartij overeengekomen. Ofichem is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:

a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

1. Op het moment dat een overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen en/of vervaardigen van zaken is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn informeert Ofichem de wederpartij hierover.

2. De zaken zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat deze aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, de wederpartij de voor de zaken overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat voor goedkeuring heeft getekend.

3. De zaken worden geacht te zijn goedgekeurd indien:

a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat niet binnen 2 weken getekend aan Ofichem retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;

b. Ofichem geen opleverstaat heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de opdracht heeft gereclameerd;

c. de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen/verwerkt.

4. Nog niet verrichte/niet beëindigde leveranties of werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.

5. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, wordt dit aangemerkt als meerwerk. Ofichem mag de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.

6. Indien de wederpartij na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 11: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van Ofichem en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.

2. Ofichem bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3. Ofichem mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal Ofichem de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. Ofichem mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft Ofichem de emballage niet terug te nemen. Zij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag Ofichem bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij controleert (de emballage van) de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare beschadigingen, afwijkingen in aantallen of hoeveelheden en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Ofichem.

2. Klachten over de zaken zelf moeten binnen 8 kalenderdagen na levering worden gemeld.

3. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

4. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar in ieder geval binnen de toepasselijke houdbaarheid- of garantietermijn - schriftelijk aan Ofichem. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie.

6. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Ofichem. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

7. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij Ofichem voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de verpakkingen onderling geringe - in de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, inhouden e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Ofichem en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

8. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9. De wederpartij stelt Ofichem in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

10. Retourzending vindt plaats op een door Ofichem te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

11. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt op een zodanige wijze dat niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijk geleverde document was, tenzij de wederpartij (een kopie van) het oorspronkelijke document ter vergelijking heeft;

b. fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten die de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het concept document had kunnen constateren;

c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. Ofichem voert de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. Ofichem staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor productie van de zaken benodigde bestanddelen baseert Ofichem zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor voornoemde bestanddelen dan wel voor geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Ofichem informeert de wederpartij hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Ofichem alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie en/of houdbaarheid is mogelijk bij gebreken, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken ontstaan door veroudering van deze zaken tijdens opslag door/namens de wederpartij vóór ingebruikname/verwerking van de zaken.

6. Geen beroep op de houdbaarheidstermijn of garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

7. Bij een terecht beroep op de houdbaarheidstermijn of garantie zorgt Ofichem - naar haar keuze - voor kosteloze vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Ofichem gegeven garanties aanvaardt Ofichem geen enkele aansprakelijkheid.

2. Ofichem is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Ofichem aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Ofichem gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Ofichem hiervoor aanspreken.

6. Indien Ofichem de opdracht moet uitvoeren aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

7. Ofichem is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie - indien de schade is ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Ofichem verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) van de zaken;

c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Ofichem verstrekte informatie;

d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

e. het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleid)beslissingen door de wederpartij op basis van de door Ofichem geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;

f. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Ofichem adviseerde en/of gebruikelijk is;

g. of doordat door/namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ofichem.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Ofichem voor eventuele aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ofichem of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Ofichem de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

1. Ofichem mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Ofichem een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Ofichem bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Ofichem de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Ofichem de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Ofichem eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7. Ontvangen betalingen brengt Ofichem eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8. De wederpartij mag de vorderingen van Ofichem niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Ofichem heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Ofichem totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, het magazijn en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6. De wederpartij informeert Ofichem direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Ofichem.

8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Ofichem op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Ofichem een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Ofichem en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Ofichem op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. Ofichem is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde, vervaardigde en/of ontwikkelde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Ofichem voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Ofichem geleverde of vervaardigde:

a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;

b. zaken of delen hiervan niet mag (laten) namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder de voorafgaande toestemming van Ofichem.

3. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ofichem gebruik te maken van de merknaam (-namen) en logo’s e.d. van Ofichem. Merknamen, logo’s en andere afbeeldingen mogen na gegeven toestemming uitsluitend geplaatst worden met gebruikmaking van het format waarin deze door Ofichem aangeleverd zijn.

4. Tenzij anders overeengekomen, verbeurt de wederpartij bij overtreding van het in het voorgaande lid bepaalde aan Ofichem een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding. Dit laat onverlet het recht van Ofichem om een volledige schadevergoeding vorderen.

5. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Ofichem verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Ofichem door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

1. Ofichem mag het verstrekken/de teruggave van door haar voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten - die zij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft - opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van die overeenkomst heeft betaald.

2. Ofichem is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Ofichem mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of Ofichem, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een

2. Onder overmacht van Ofichem wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Ofichem, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Ofichem: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Ofichem of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Ofichem tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Ofichem van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Ofichem en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2. De wederpartij vrijwaart Ofichem voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

3. Ofichem mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Ofichem deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.

5. Kosten die voor Ofichem voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), werkzaamheden en/of dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Ofichem de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ofichem, maar Ofichem behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Ofichem er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 16 maart 2018